Raport oddziaływania na środowisko / karta informacyjna przedsięwzięcia
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagana dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Często należy ją również uzyskać dla inwestycji realizowanych w oparciu o dotacje czy fundusze unijne.

W tym celu należy opracować kartę informacyjną przedsięwzięcia lub/i raport oddziaływania na środowisko, przed uzyskaniem:
  • decyzja o warunkach zabudowy
  • pozwolenie na budowę, decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzja o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych
  • pozwolenie wodno-prawne na wykonanie urządzeń wodnych
  • decyzja o zatwierdzeniu projektu scalania lub wymiany gruntów
  • decyzja ustalająca warunki prowadzenia robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych
  • decyzja o zmianie lasu na użytek rolny
  • decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, o ustaleniu lokalizacji autostrady, o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć EURO 2012
Jeśli nie masz pewności czy planowana inwestycja będzie wymagać raportu o oddziaływaniu na środowisko czy innych uzgodnień z zakresu ochrony środowiska

-skontaktuj się z nami sprawdzimy to SZYBKO i BEZPŁATNIE

Oto niektóre z przedsięwzięć mogące wymagać opracowania raportu oddziaływania na środowisko: lakiernie, warsztaty samochodowe, stacje benzynowe, tartaki, stolarnie, elektrownie wiatrowe, obiekty z dużymi parkingami, drogi i inne.

Mamy duże doświadczenie w wykonywaniu raportów oddziaływania na środowisko dla różnych branż i rodzajów inwestycji. Dysponujmy odpowiednią bazą merytoryczną, sprzętową i programową, która zapewnia wykonanie raportu w każdym aspekcie oddziaływania środowiska naturalnego. W toku postępowania administracyjnego prowadzimy uzgodnienia z właściwymi urzędami w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wykonujemy również analizy porealizacyjne.


W cenie wykonania raportu oferujemy wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia,
jeśli oba dokumenty będą wymagane.


Audyt energetyczny Ważne terminy Certyfikat energetyczny