Ewidencje, sprawozdania i opłaty środowiskowe

Jeśli macie Państwo problem z samodzielnym naliczaniem opłat za korzystanie ze środowiska, sporządzaniem wymaganych prawem ewidencji i sprawozdań, które trzeba w odpowiednich terminach przekazać właściwym urzędom, nie macie na to czasu, nie macie wykwalifikowanego pracownika ds. ochrony środowiska albo nie śledzicie na bieżąco przepisów z zakresu ochrony środowiska… zwróćcie się do nas.

Opracowujemy terminowo sprawozdania za korzystania ze środowiska, prowadzimy wymagane ewidencje oraz naliczamy opłaty za korzystanie ze środowiska, za:

  • wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza – z użytkowanych samochodów firmowych, kotłowni, instalacji technologicznych
  • składowanie odpadów
  • pobór wód
  • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
Przygotowujemy również raport KOBIZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzanie Emisjami). Zgodnie z obowiązkiem nałożonym Ustawą z 17 lipca 2009r. o systemie zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, każdy zakład eksploatujący instalację (np. kocioł grzewczy) musi zarejestrować się w internetowej bazie i do końca lutego 2013 roku złożyć raport w krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.
Mamy doświadczenie w przygotowywaniu Raporu KOBIZE dla różnych branż. skontaktuj się z nami.

W zakresie gospodarki odpadami prowadzimy wymagane ewidencje odpadów oraz terminowo przygotowujemy zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów w celu jego przesłania do Marszałka Województwa.

W zakresie gospodarki opakowaniami sporządzimy OPAK-3.

Korzyści:
  • terminowe wyliczenie opłat zgodnie z podanymi przez Państwa danymi
  • gwarancja, że wyliczone opłaty są zgodne z aktualnie obowiązującym stanem prawnym i najlepszą wiedzą,
  • sporządzanie sprawozdań i wykazów na wymaganych prawem wzorach formularzy,
  • wysoka jakość oraz atrakcyjne ceny za wykonanie usług.

Gwarantujemy 5 letnią archiwizację
ewidencji i sprawozdań w formie elektronicznej!

Audyt energetyczny Ważne terminy Certyfikat energetyczny