Gospodarka odpadami dla firm

Przepisy ochrony środowiska nakładają na podmioty gospodarcze szereg obowiązków związanych z gospodarką odpadami. Dotyczy to nie tylko dużych zakładów przemysłowych, ale również niewielkich firm. Często dopiero podczas kontroli okazuje się, ze przedsiębiorcy nie są tego świadomi.
Na każdej firmie, która wytwarza odpady inne niż komunalne ciążą obowiązki dotyczące prowadzenie ich ewidencji. Więcej o ewidencjach i sprawozdaniach dowiesz się /tutaj/
W zależności od ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów przedsiębiorca prowadzący działalność musi uzyskać jedno z niżej wymienionych pozwoleń.

Źródło odpadów Rodzaj odpadów Roczna ilość odpadów Rodzaj dokumentacji
Odpady powstające w związku z eksploatacją instalacji (w rozumieniu prawa ochrony środowiska), czyli przede wszystkim w zakładach przemysłowych Niebezpieczne* do 100kg Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobie gospodarowania nimi
powyżej 100kg i nie więcej niż 1t Decyzja zatwierdzająca program gospodarowania odpadami
powyżej 1t Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Inne niż niebezpieczne do 5 t Brak
powyżej 5t i nie więcej niż 5000t Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi
powyżej 5000t Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Odpady powstające poza instalacją (np. wytwarzadne przez firmy usługowe) Niebezpieczne* do 100kg Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach
powyżej 100kg Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami
Inne niż niebezpieczne do 5t Brak
powyżej 5t Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi
*Wykaz odpadów wraz z określeniem, które z nich są niebezpieczne zawiera Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112 poz. 1206)

Zapewniamy Twojej firmie profesjonalne przygotowanie dokumentacji wraz z przeprowadzeniem całej procedury administracyjnej w celu uzyskania decyzji wymienionych w tabeli.

Oferta z zakresu gospodarki odpadami obejmuje następujące opracowania:
  • informacje o wytwarzanych odpadach i sposobie gospodarowania nimi
  • programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi
  • wnioski o uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
  • wnioski o wydanie zezwolenia na prowadzenie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów

Kto eksploatuje instalację bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny (art. 351 Prawo ochrony środowiska).

Audyt energetyczny Ważne terminy Certyfikat energetyczny