Pozwolenie zintegrowane
Czym jest pozwolenie zintegrowane?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na prowadzenie niektórych rodzajów instalacji przemysłowych istnieje obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Jest to szczególny rodzaj pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii do wszystkich komponentów środowiska, przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska według zasad tzw. Najlepszych Dostępnych Technik (ang. Best Available Techniques – BAT).

Jakie instalacje MUSZĄ posiadać pozwolenie zintegrowane?

Rodzaje instalacji, których prowadzenie wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Są to między innymi instalacje przemysłu energetycznego, hutniczego, metalurgicznego, mineralnego, chemicznego, gospodarki odpadami i inne instalacje potencjalnie uciążliwe dla środowiska.

Jakich oddziaływań na środowisko dotyczą pozwolenia zintegrowane?

W polskim pozwoleniu zintegrowanym ustala się obligatoryjnie następujące warunki w zależności od rodzaju działalności:
  • Wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza
  • Wytwarzania odpadów
  • Emitowania hałasu
  • Wprowadzania ścieków do wód, kanalizacji, ziemi, oraz poboru wód
  • Emitowania pól elektromagnetycznych
Zapewniamy profesjonalne przygotowanie wniosków w celu uzyskania lub aktualizacji pozwolenia zintegrowanego wraz z przeprowadzeniem odpowiedniej procedury administracyjnej.


Audyt energetyczny Ważne terminy Certyfikat energetyczny