Pozwolenia wodnoprawne
Wymagania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej dotyczą przede wszystkim korzystania z wód i co się z tym bezpośrednio wiąże odprowadzeniem ścieków do wód, ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych.

Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na:

 1. szczególne korzystanie z wód
  • pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych
  • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
  • przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych
  • piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych
  • korzystanie z wód do celów energetycznych
  • korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu
  • wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu
  • rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych
 2. regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody
 3. wykonanie urządzeń wodnych
 4. rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód
 5. długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej
 6. piętrzenie wody podziemnej
 7. gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych
 8. odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych
 9. wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów
 10. wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów.
Oferta z zakresu gospodarki wodno-ściekowej obejmuje m.in. opracowania operatów wodno-prawnych na:
 • na pobór wód powierzchniowych i podziemnych
 • na odprowadzanie ścieków do wód i do ziemi
 • na odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
 • na wykonanie urządzeń wodnych
Wykonamy dla Twojej firmy wymagany operat wodnoprawny wraz z przeprowadzeniem całej procedury administracyjnej oraz innymi niezbędnymi uzgodnieniami mającymi na celu uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.