Plany gospodarki odpadami dla gmin
Planowanie działań w ramach gospodarki odpadami, wiąże się z szeregiem problemów, na które winna zwrócić uwagę każda jednostka samorządu terytorialnego. Przede wszystkim ważna jest znajomość uwarunkowań prawnych, które towarzyszą sporządzaniu, przyjmowaniu i realizowaniu planów gospodarki odpadami. Przygotowywane plany mają służyć osiągnięciu celów polityki ekologicznej państwa oraz realizacji zasad gospodarowania odpadami, czyli między innymi zasady zapobiegania powstawania odpadów, zasady ograniczania ilości odpadów, w tym również ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz zasady zapewnienia zgodnego z zasadami ochrony środowiska odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Ponadto opracowywanie planów ma na celu stworzenie krajowej sieci instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Tylko szczegółowa analiza, wsparta prognozami demograficznymi i gospodarczymi dotyczącymi danego obszaru, pozwala na przyjęcie celów cząstkowych działań i zidentyfikowaniu zadań, które mają być realizowane.

Posiadamy niezbędne doświadczenie i kompetencje aby przygotować dla Państwa profesjonalny Plan Gospodarki Odpadami (PGO) lub jego aktualizację, wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom, przepisom prawnym i wymogom. Program zostanie przygotowany na podstawie rzetelnej analizy danych, dzięki czemu będzie rzeczywiście wykonalny. Jego realizacja natomiast uzasadniona ekonomicznie. Wskazane zostaną najistotniejsze (w świetle prognozowanych zmian przepisów) problemy, konkretne propozycje rozwiązań oraz możliwości pozyskania dotacji na ich realizację.


Dzięki współpracy z nami możecie Państwo zyskać Plan Gospodarki Odpadami, który będzie wizytówka racjonalnej polityki w Państwa gminie/powiecie/województwie.


Audyt energetyczny Ważne terminy Certyfikat energetyczny